Функціональні повноваження першого заступника голови адміністрації


Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності тощо.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Здійснює контроль за підготовкою та проведенням засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дубенського району.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації в районі.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову громадян на військову службу.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції. Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері транспорту та зв’язку.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Вносить пропозиції до державних екологічних програм.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні ситуації та аварії, а також про заходи, що вживаються до їх ліквідації.

У межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проєктів.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження, енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій з виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, дорожнього господарства, розвитку інфраструктури.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Розглядає проєктну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району.

Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на районному рівнях.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку регіону.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги.

Координує виконання плану заходів районної державної адміністрації з реалізації в районі Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних повноважень).

Координує заходи щодо розвитку в районі системи громадського здоров’я.

Координує роботу щодо здійснення в районі державної політики у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді району.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок.

Організовує роботу у сфері туризму та курортів.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення.

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.

Разом з відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації в частині розпорядження землями державної власності відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльності землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Дубенської районної державної адміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату районної державної адміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації.

Розглядає клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації з цього питання.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації здійснює його функції і повноваження.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови районної державної адміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Відділом інфраструктури, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, екології райдержадміністрації

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

Відділом освіти, культури та спорту райдержадміністрації

Сектором охорони здоров’я райдержадміністрації

2. Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з:

Відділом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Забезпечує взаємодію з:

Четвертим державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Рівненській області

Дубенським міськрайонним сектором ГУ ДСНС України в Рівненській області

Дубенським об’єднаним міський територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Радивилівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Млинівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Дубенським управліням Головного управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області

Радивилівським управлінням Головного управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області

Млинівським управлінням Головного управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області

Демидівським управлінням Головного управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області

Дубенським районним відділом управлінням Державної міграційної служби України у Рівненській області

Південним міжрайонним управлінням водного господарства

Дубенським районним відділом ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»

Підприємствами автомобільного транспорту

Дубенським РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго»

Дубенським відділенням АТ «Рівнегаз»

Філією ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Дубенський комбінат хлібопродуктів»

Районним товариством мисливців і рибалок

ДП «Дубенське лісове господарство»

ДП «Млинівське лісове господарство»

Сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності

Філією «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський Облавтодор»

Виробничим структурним підрозділом «Рівненська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця»

Метеостанцією


4. Організовує роботу:

Районної призовної комісії

Комісії з перевірки наявності усіх вхідних та підготовлених документів, інших матеріальних носіїв інформації, що стосуються охорони державної таємниці

Комісії зі знищення документів, секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації

Експертної комісії з питань таємниць у Дубенській районній державній адміністрації

Комісії із визначення придатності режимних приміщень для проведення секретних робіт

Експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних документів в Дубенській районній державній адміністрації

Робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, заготівлею лісових ресурсів та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів

Робочої групи з опрацювання документів щодо виділення лісових ділянок у довгострокове тимчасове користування

Районного оперативного штабу з координації дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій

Комісії з питань евакуації Дубенського району

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації

Архітектурно-містобудівної ради

Районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Постійно діючої житлової комісії

Районної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux