Функціональні повноваження заступника голови адміністрації

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проєктів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку, організовує реалізацію затверджених районною радою програм.

Забезпечує організацію підготовки проєкту та виконання районного бюджету.

Здійснює заходи щодо контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку
та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Визначає пріоритетні напрямки з реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративного устрою в Дубенському районі.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю
їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг).

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно
з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у різних галузях та сферах. 

Забезпечує протокольний супровід заходів міжнародного характеру
(у межах функціональних повноважень). Представляє у межах наданих повноважень інтереси районної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародними організаціями, консульськими та дипломатичними установами країн, акредитованих в Україні, а також з дипломатичними установами України за кордоном.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території районну нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого
та середнього бізнесу, державної регуляторної політики.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері праці
та зайнятості населення.

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в районі, гарантій у сфері праці.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері транспорту та зв’язку.


Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.


У межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проєктів.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері дорожнього господарства та розвитку інфраструктури.

Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації з питань цифрової трансформації (CDTO).

Відповідає за розроблення та реалізацію стратегії цифрової трансформації в районі.

Здійснює керування реалізацією проєктів цифрової трансформації в районі.

Організовує діяльність з налагодження внутрішніх процесів роботи з даними та ефективного обміну інформацією з обласною державною адміністрацією та іншими центральними органами виконавчої влади.

Організовує роботу з надання консультаційної, методичної і практичної допомоги в питаннях цифровізації. У межах чинного законодавства забезпечує

системне виконання заходів з цифрової трансформації, моніторинг та впровадження в них сучасних інформаційних технологій.

Забезпечує реалізацію реформи децентралізації державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Організовує та координує:

надання організаційно-методичної допомоги з питань діяльності територіальних громад району та співробітництва громад
з органами виконавчої влади;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади; підготовку пропозицій до проєктів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад;

реалізацію реформи децентралізації влади в районі у сфері розвитку місцевого самоврядування, удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та взаємодії
з органами місцевого самоврядування, надає необхідні роз’яснення;

проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

проведення перевірок діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також виконкомів міських, селищної та сільських рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку району.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги.

Координує виконання плану заходів районної державної адміністрації з реалізації в районі Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних повноважень).

Координує заходи щодо розвитку в районі системи громадського здоров’я.

Координує роботу щодо здійснення в районі державної політики у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей
та молоді району.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок.

Організовує роботу у сфері туризму та курортів.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства
про свободу совісті та релігійні організації.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови районної державної адміністрації:


Здійснює керівництво:

 

Відділом економіки та інфраструктури райдержадміністрації

Відділом цифрового розвиту, цифрових трансформації, цифровізації та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг

Відділом забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування райдержадміністрації

Державними реєстраторами райдержадміністрації

Відділом освіти, культури та спорту райдержадміністрації

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації


2. Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з:


Фінансовим управлінням райдержадміністрації.


3. Забезпечує взаємодію з:

Дубенським районним відділом ДУ "Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України"

Підприємствами автомобільного транспорту

Філією «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський Облавтодор»

Виробничим структурним підрозділом "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"

Дубенським управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області

Управлінням Державної казначейської служби України у Млинівському районі Рівненської області

Управлінням Державної казначейської служби України у Радивилівському районі Рівненської області


Управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області у Демидівському районі Рівненської області


Дубенським відділом камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Рівненській області


Державним підприємством "Рівнеторф"


Промисловими підприємствами різних форм власності


Підприємствами переробної та харчової промисловості


Дубенською міськрайонною філією Рівненського обласного центру зайнятості

Радивилівською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості

Демидівською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості

Млинівською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості

Рівненською філією АТ "Укртелеком"


Рівненською дирекцією АТ "Укрпошта" 

 

Дубенським районим споживчим товариством


Млинівським районним споживчим товариством


Радивилівським районним споживчим товариством


Банками, страховими компаніями


Дубенським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів)


Органами місцевого самоврядування


4. Організовує роботу:

Районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Районної групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Районної робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку району

Районної робочої групи з виявлення та залучення до сплати платників акцизного податку та роздрібного продажу підакцизних товарів

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux