Функціональні повноваження голови райдержадміністрації 

Очолює і здійснює керівництво діяльністю районної державної адміністрації, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані районній державній адміністрації повноваження.

Несе відповідальність за виконання покладених на району державну адміністрацію завдань і здійснення нею визначених повноважень.

Здійснює на території району заходи з координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння таким органам у виконанні покладених на них завдань.

Представляє району державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами й органами місцевого самоврядування, політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату, міських, селищних сільських голів (у частині виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади).

Формує склад районної державної адміністрації.

В установленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

За погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, відповідно до вимог Закону України «Про державну службу».

Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Погоджує контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади .

Забезпечує організацію складання проєктів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку району, подає їх на розгляд районній раді, організовує реалізацію затверджених районною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує організацію підготовки проєкту та виконання районного бюджету, звітує перед районною радою про його виконання.

У межах затверджених бюджетів є головним розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням, розпоряджається майном, що перебуває у сфері управління районної державної адміністрації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Забезпечує здійснення контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Дубенської районної державної адміністрації, а у разі потреби бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату районної державної адміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації та у випадках, передбачених чинним законодавством.

Здійснює контроль щодо запобігання незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів через систему внутрішнього аудиту.

Забезпечує виконання внутрішнього контролю в районній державній адміністрації.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний або інший склад.

Щорічно звітує про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території району.

Вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.

Затверджує положення про структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарат та відповідні структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання районної державної адміністрації, з урахуванням вимог статті 18 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначає структуру районної державної адміністрації та її апарату, а також граничну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації, затверджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

Визначає персональний склад колегії районної державної адміністрації, очолює її та проводить засідання.

У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

Здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів районної державної адміністрації, скасовує накази керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Звертається до суду щодо скасування актів органів місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

Застосовує у встановленому законодавством порядку заходи заохочення та притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права.

Погоджує:

відпустки, преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи, надання грошової допомоги під час щорічної основної відпустки, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації із статусом юридичних осіб публічного права.

Вносить в установленому законом порядку подання голові обласної державної адміністрації, іншим органам влади вищого рівня щодо нагородження державними нагородами, відзнаками та присвоєння почесних звань України працівникам галузей господарського комплексу та жителям району.

Нагороджує Почесною грамотою районної державної адміністрації, іншими відзнаками районної державної адміністрації.

Вносить на розгляд районної ради питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Організовує взаємодію із сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Проводить роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства та запобігання корупції.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в районній державній адміністрації та здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю в межах повноважень.

Організовує технічний захист інформації в районній державній адміністрації.

Здійснює керівництво виконанням заходів на території району, спрямованих на оборону України.

Організовує та особисто контролює виконання законодавства з питань оборони і рішень ради оборони району.

Організовує роботу із здійснення шефства над військовими частинами Збройних Сил України, Національної гвардії.

Здійснює керівництво територіальною обороною в районі.

Здійснює керівництво щодо реалізації заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації та контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності.

Забезпечує контроль за здійсненням заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до чинного законодавства.

Забезпечує виконання на території районну зобов'язань за міжнародними договорами України, координує зовнішньоекономічну діяльність, укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує дотримання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

Забезпечує організацію вирішення питань, пов'язаних із захистом населення Дубенського району від засобів масового ураження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони району.

Забезпечує належне виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження здійснює перший заступник голови районної державної адміністрації, а у разі відсутності останнього – виконуючий обов’язки голови районної державної адміністрації.

Виконуючи функціональні повноваження, голова районної державної адміністрації:


1. Здійснює керівництво:

Радником

Сектором контролю апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації

Відділом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації

Управлінням фінансів райдержадміністрації

Сектором внутрішнього аудиту райдержадміністрації

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при райдержадміністрації

Громадською приймальнею Дубенської районної державної адміністрації

Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дубенського району.


2. Забезпечує взаємодію з:

Дубенською районною радою

Дубенською окружною прокуратурою

Дубенським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області

Дубенським міжрайонним відділом Служби безпеки України в Рівненській області

Судовою та представницькою владою в межах повноважень, визначених чинним законодавством.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux