від 27 лютого 2023 р. № 32
Київ
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 травня 2021 року № 159


ДУБЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДУБЕНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови районної державної адміністрації -

начальника районної військової адміністрації

 

27 лютого 2023 року

 № 32


Про внесення змін до розпорядження

голови районної державної адміністрації

від 07 травня 2021 року № 159


Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення виконання повноважень районної державної адміністрації та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 травня 2021 року № 159 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва Дубенської районної державної адміністрації" (зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14 червня 2021 року № 219) такі зміни:

1) у додатку 1:

у розділі "Голова районної державної адміністрації ПЕКАРСЬКИЙ Всеволод Володимирович" абзац вісім пункту 1 "Здійснює керівництво" викласти у новій редакцій:

«Відділом внутрішнього аудиту райдержадміністрації»;

Розділ " Перший заступник голови районної державної адміністрації КУРИЦЬКИЙ Борис Петрович викласти в новій редакції:

"Перший заступник голови районної державної адміністрації МУДРИК Маряна Олександрівна

 

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районні державної економічної та державної регіональної політики, зокрема, впровадження державної та районної стратегій розвитку, середньострокового плану з реалізації регіональної стратегії, розроблення і реалізації відповідних програм, заходів, проєктів, передусім щорічної програми економічного та соціального розвитку, організовує реалізацію затверджених районною радою програм.

Забезпечує організацію підготовки проєкту та виконання районного бюджету.

Здійснює заходи щодо контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку
та звітності, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю
їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації державного майна.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями.

Забезпечує підготовку і реалізацію програм, заходів, пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району, залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг).

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно
з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у різних галузях та сферах. 

Забезпечує протокольний супровід заходів міжнародного характеру
(у межах функціональних повноважень). Представляє у межах наданих повноважень інтереси районної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами суб’єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземних держав, міжнародними організаціями, консульськими установами.


Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції. Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території районну нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого
та середнього бізнесу, державної регуляторної політики.

Організовує роботу із забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері праці
та зайнятості населення.

Контролює розроблення і виконання територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.


Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації державної політики сприяння зайнятості населення в районі, гарантій у сфері праці.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері транспорту та зв’язку.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв’язку.

У межах повноважень районної державної адміністрації, згідно з чинним законодавством, відповідає за залучення інвестицій для розвитку інфраструктури району, вносить пропозиції щодо впровадження інвестиційних проєктів.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів. Вносить пропозиції до державних екологічних програм.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні ситуації та аварії, а також про заходи, що вживаються до їх ліквідації.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та виконання програм, прогнозів розвитку агропромислового виробництва та з питань землеробства, племінної справи, наукового забезпечення. 

Бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості, сталого розвитку агропромислового ринку, сільських територій, формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої
на гарантування продовольчої безпеки.

Вносить пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств агропромислового виробництва.

Разом з відповідним структурним підрозділом районної державної адміністрації організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу;

здійснення в районі заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових продовольчих ринків;

забезпечення задоволення потреб населення в продукції рослинництва
і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, упровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Забезпечує організацію роботи з підготовки проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації в частині розпорядження землями державної власності відповідно до повноважень районної державної адміністрації, визначених статтею 122 Земельного кодексу України, та чинного законодавства.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо координації діяльності землевпорядних органів.

Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

У разі потреби підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів – Дубенської районної державної адміністрації, бюджетну, фінансову, податкову та іншу звітність, фінансові та бухгалтерські документи апарату районної державної адміністрації, укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації.

Розглядає клопотання про нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації з цього питання.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Виконує інші обов'язки за дорученням голови районної державної адміністрації.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації здійснює його функції і повноваження.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови районної державної адміністрації:
Здійснює керівництво:

Відділом агропромислового розвитку та екології райдержадміністрації

Відділом економіки та інфраструктури райдержадміністрації

Відділом сприяння соціально - економічному розвитку району райдержадмінстарції

Відділом міжнародної співпраці райдержадміністраціїКоординує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з: 

Відділом внутрішнього аудиту райдержадміністрації

Фінансовим управлінням райдержадміністрації3. Забезпечує взаємодію з:

Головним спеціалістом з питань режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації

Дубенським районним управліням Головного управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області

Дубенською дільницею Південного міжрайонного управління водного господарства

Підприємствами автомобільного транспорту

Дубенським управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області

Управлінням Державної казначейської служби України у Минівському районі Рівненської області

Управлінням Державної казначейської служби України у Радивилівському районі Рівненської області

Управлінням Державної казначейської служби України Рівненської області у Демидівському районі Рівненської області

Головним управлінням ДПС у Рівненській області

Відділом №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Рівненській обасті

Промисловими підприємствами різних форм власності

Підприємствами переробної та харчової промисловості

Дубенською філією Рівненського обласного центру зайнятості

Районним товариством мисливців і рибалок

Філією "Дубенське лісове господарство" ДП "Ліси України"

Сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності

Дорожніми організаціями різних форм власності

Виробничим структурним підрозділом "Рівненська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця"

Рівненською філією АТ "Укртелеком"

Рівненською дирекцією АТ "Укрпошта" 

Дубенським районим споживчим товариством

Млинівським районним споживчим товариством

Радивилівським районним споживчим товариством

Банками, страховими компаніями.

Дубенським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Дубенським районним відділом управлінням Державної міграційної служби України у Рівненській області4. Організовує роботу:

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при районній державній адміністрації

Районної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

Районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Районної робочої групи з контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів

Районної групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень

Районної робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку району

Районної робочої групи з виявлення та залучення до сплати платників акцизного податку та роздрібного продажу підакцизних товарів

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при районній державній адміністрації

Комісії з перевірки наявності усіх вхідних та підготовлених документів, інших матеріальних носіїв інформації, що стосуються охорони державної таємниці

Комісії зі знищення документів, секретних документів та інших матеріальних носіїв інформації

Комісії із визначення придатності режимних приміщень для проведення секретних робіт

Робочої групи з питань наповнення природоохоронних фондів за рахунок коштів від сплати екологічного податку."

розділ "Заступник голови районної державної адміністрації КРУЖАЙЛО Ірина Анатоліївна" викласти в новій редакції:


"Заступник голови райдержадміністрації 

КРУЖАЙЛО Ірина Анатоліївна

 

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності тощо.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Здійснює контроль за підготовкою та проведенням засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дубенського району.

Забезпечує планування та, у разі потреби, реалізацію заходів евакуації в районі.

Організовує реалізацію заходів, спрямованих на виконання актів законодавства, відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань оборонної роботи.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення в установленому порядку призову громадян на військову службу.

Координує роботу щодо здійснення в районі державної політики у галузі освіти. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку.

Координує роботу щодо національно-патріотичного виховання дітей
та молоді району.

Забезпечує реалізацію державної політики стосовно дитячих, молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних товариств та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок.

Організовує роботу у сфері туризму та курортів.

Організовує роботу із збереження історико-культурної спадщини.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства
про свободу совісті та релігійні організації.

Організовує в районі реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення – осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, їх сімей, сімей загиблих учасників бойових дій, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави (у межах функціональних повноважень).

Забезпечує організацію роботи з надання державних пенсій, допомог, компенсацій, установлених законодавством пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Організовує на території району надання соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Забезпечує організацію роботи із створення мережі та матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня
та якості обслуговування в них.

Забезпечує вирішення питань щодо забезпечення осіб з інвалідністю
та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням та інших питань у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Координує реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, поліпшення становища сімей та в межах своїх повноважень організовує роботу на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у відповідних сферах.

Організовує ефективне співробітництвао місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

Забезпечує сприяння інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, їх соціальній адаптації.

Організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають
у складних життєвих обставинах (у межах функціональних повноважень).

Сприяє участі громадськості у формуванні і реалізації державної
та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування пріоритетів у інформаційній політиці та взаємодії з громадськістю.

Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова
та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства. 

Координує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері видавничої справи.

Координує роботу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов дітей, які залишились без піклування батьків.

Координує роботу з організації оздоровлення та відпочинку дітей.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи і діловодства на території району.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови районної державної адміністрації:


Здійснює керівництво:

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації

Відділом освіти, культури та спорту райдержадміністрації

Відділом інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації

Службою у справах дітей райдержадміністрації

Архівним відділом райдержадміністрації


Координує діяльність за дорученням голови райдержадміністрації з:

Відділом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації


Забезпечує взаємодію з:

 

Дубенським районним управління ГУ ДСНС України в Рівненській області

Дубенським районний територіальним центром комплектування та соціальної підтримки

Першим відділом Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Другим відділом Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Головним спеціалістом з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

Дубенським відділом облслуговуваня громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області

Редакціями газет та іншими засобами масової інформації.

Метеостанцією


Організовує роботу:

 

Районної призовної комісії

Районного оперативного штабу з координації дій при загрозі
та виникненні надзвичайних ситуацій


Комісії з питань евакуації Дубенського району


Експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації


Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

Комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли та осіб з інвалідністю про виплату грошової компенсації

Спостережної комісії по умовно-достроково звільнених

Комісії з питань захисту прав дітей

Комісії з формування пропозицій щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа"

розділ "Заступник голови районної державної адміністрації ЛЕВШЕНЮК Наталія Богданівна" викласти в новій редакції:


"Заступник голови райдержадміністрації 

ЛЕВШЕНЮК Наталія Богданівна

 

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за надані житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії, дотримання лімітної дисципліни), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, енергозбереження, енергоефективності та у галузі енергетики.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів, спрямованих на сталу роботу об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період.

У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів
на енергоносії та аналізу економічного стану підприємств житлово-комунального господарства району.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів)
з енергоефективності та вживає заходів щодо розширення міжрегіональних
та міжгалузевих зв'язків у сфері енергозбереження й популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Сприяє впровадженню технологій з виробництва та збільшення рівня використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, дорожнього господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

Здійснює контроль за реалізацією державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

Розглядає проєктну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів району.

Координує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Координує ведення містобудівного кадастру на районному рівнях.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує діяльність закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Координує заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Координує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проєктів програм соціально-економічного розвитку регіону.

Координує заходи щодо реформування системи фінансування закладів охорони здоров’я первинного та вторинного спеціалізованого рівнів надання медичної допомоги.

Координує виконання плану заходів районної державної адміністрації з реалізації в районі Закону України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" щодо створення спроможної мережі надання первинної медичної допомоги (у межах функціональних повноважень).

Координує заходи щодо розвитку в районі системи громадського здоров’я.

Забезпечує виконання повноважень районної державної адміністрації з питань цифрової трансформації (CDTO).

Відповідає за розроблення та реалізацію стратегії цифрової трансформації в районі.

Здійснює керування реалізацією проєктів цифрової трансформації в районі.

Організовує діяльність з налагодження внутрішніх процесів роботи з даними та ефективного обміну інформацією з обласною державною адміністрацією та іншими центральними органами виконавчої влади.

Організовує роботу з надання консультаційної, методичної і практичної допомоги в питаннях цифровізації. У межах чинного законодавства забезпечує системне виконання заходів з цифрової трансформації, моніторинг та впровадження в них сучасних інформаційних технологій.

Визначає пріоритетні напрямки з реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративного устрою в Дубенському районі.

Забезпечує реалізацію реформи децентралізації державного управління, реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Організовує та координує:

стан нормативно-правових актів України з питань децентралізації; 

надання організаційно-методичної допомоги з питань діяльності територіальних громад району та співробітництва громад
з органами виконавчої влади;

реалізацію заходів з реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, децентралізації влади; підготовку пропозицій до проєктів нормативно-правових актів України з питань децентралізації влади, функціонування дієздатних територіальних громад;

реалізацію реформи децентралізації влади в районі у сфері розвитку місцевого самоврядування, удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою та взаємодії
з органами місцевого самоврядування, надає необхідні роз’яснення;

проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

проведення перевірок діяльності виконкомів міських, селищної та сільських рад з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у межах і порядку, встановлених законодавством.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови районної державної адміністрації:

 

 

 

Здійснює керівництво:

Відділом житлово-комунального господарсьва та енергетики райдержадміністрації

Відділом містобудування та архітектури райдержадміністарції

Відділом охорони здоров’я райдержадміністрації

Віділом цифрового розвиту, цифровох трансформації і цифровізації райдержадміністрації

Відділом забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування райдержадміністрації

Відділом державної реєстрації райдержадміністрації2. Забезпечує взаємодію з:

 

Дубенським районним відділом ДУ "Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України"

Дубенською дільницею ПАТ “Рівнеобленерго”

Млинівською дільницею ПАТ “Рівнеобленерго”

Радивилівською дільницею ПАТ “Рівнеобленерго”

Дубенським відділенням АТ “Рівнегаз”

Органами місцевого самоврядування3.Організовує роботу:

 

Архітектурно-містобудівної ради

Районної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Постійно діючої житлової комісії

Районної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу"


 

 

 

2) додаток 2 до розпорядження викласти у такій редакції:

 

Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

07.05.2021 № 159

(в редакції розпорядження

начальника районної

військової адміністрації -

голови районної

державної адміністрації

__________№_____)

 

 

 ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

 у разі відсутності першого заступника голови та заступників голови Дубенської районної державної адміністрації


У разі відпустки, хвороби, звільнення чи іншої причини відсутності першого заступника голови, заступника голови районної державної адміністрації, його повноваження здійснює:

Посада

керівника райдержадміністрації,

якого заміщають

Посада керівника райдержадміністрації,

який заміщає

МУДРИК М.О., перший заступник голови райдержадміністрації 

ЛЕВШЕНЮК Н.Б., заступник голови райдержадміністрації

ЛЕВШЕНЮК Н.Б., заступник голови райдержадміністрації

МУДРИК М.О., перший заступник голови райдержадміністрації

КРУЖАЙЛО І.А., заступник голови райдержадміністрації

ЛЕВШЕНЮК Н.Б., заступник голови райдержадміністрації

 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2022 року №42 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 травня 2021 року №159».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.Начальник районної

військової адміністрації Всеволод ПЕКАРСЬКИЙ
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux